Privacy Statement

Om goede medische zorg te kunnen verlenen nemen wij de gezondheidsvragenlijst bij u af.

De contactgegevens en medische gegevens nemen wij op in uw patiëntenkaart. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dit betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Dit is minimaal 15 jaar. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Informatie over uw de verwerkingen van uw gegevens vindt u op de website www.cpi-alkmaar.nl.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, etc. wanneer u hiertoe toestemming geeft.
Uw gegevens worden alleen geraadpleegd wanneer dit noodzakelijk voor het uitvoeren van taken ten behoeve van uw behandeling.

Uw rechten: U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen een van onze medewerkers aan de balie.
Op uw verzoek kunt kosteloos een kopie ontvangen van de resultaten van de gezondheidsvragenlijst. Deze worden persoonlijk aan uw verstrekt.

Klachten: Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze medewerkers aan de balie. Mocht u geen overeenstemming bereiken over uw klacht, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.